Regulamin Witowianka

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Witowianka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu noclegowego Witowianka
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, jak również w każdym pokoju w obiekcie noclegowym Witowianka.

DOBA W OBIEKCIE NOCLEGOWYM WITOWIANKA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba w obiekcie noclegowym Witowianka trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. 
 3. Jeśli gość opuści pokój po godzinie 11:00 zobowiązany jest dokonać dopłat według następujących zasad: 
  • 11:00 – 16:00 - 30% opłaty za dobę hotelową
  • 16:00-18:00 - 50% opłaty za dobę hotelową
  • Po godz. 18:00 – 100% opłaty za dobę hotelową
 4. Prośbę o przedłużenie doby w obiekcie noclegowym Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Recepcja może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w sytuacji nie przestrzegania przez Gości obowiązującego regulaminu.
 5. Obiekt noclegowy Witowianka zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Gość przebywający w obiekcie noclegowym Witowianka wraz ze swoim pupilem ma obowiązek poinformowania o tym fakcie recepcję. 
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. 
 8. Obiekt uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 
 9. Gość przed zapłatą ma prawo obejrzeć zamówiony pokój. 

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Gość w obiekcie noclegowym Witowianka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu w obiekcie noclegowym Witowianka lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 6. W przypadku anulacji rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę.
 8. W przypadku poinformowania w przeddzień o przesunięciu terminu przyjazdu obiekt noclegowy Witowianka obciąża klienta kosztem za niewykorzystane noclegi.
 9. Obiekt pobiera opłatę za pobyt przy zameldowaniu. 

USŁUGI

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę stwierdzonych niedogodności.
 2. Obiekt noclegowy ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie Witowianka
  • sprzątanie oraz wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
  • Sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań aby w miarę możliwości, zmienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 3. Dodatkowo na życzenie Gościa, obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • zamawianie taksówki.
 4. Sprzątanie pokoju po wcześniejszym zgłoszeniu, lub 3 dni od zameldowania
 5. Wymiana pościeli co 3 dni lub na życzenie
 6. Wymiana ręczników odbywa się według potrzeb nie rzadziej niż raz na 3 dni.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12-go roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość przebywający na terenie obiektu noclegowego Witowianka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu noclegowego Witowianka.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Obiektowi noclegowemu Witowianka przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 6. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która narusza tą zasadę. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU NOCLEGOWEGO WITOWIANKA

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych w pokoju.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przy obiekcie Witowianka czy poza tym terenem.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

CISZA NOCNA

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o zgłaszanie ich w recepcji. Reklamacje nie zgłoszone w recepcji nie będą rozpatrywane. Czas na złożenie reklamacji mija po 14 dniach od wyjazdu z obiektu. 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO.
 2. W pokojach w obiekcie noclegowym Witowianka nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez obiekt noclegowy Witowianka dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości obiektu noclegowego Witowianka.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji. To konieczność, wynikająca z ograniczonej liczby pokoi przeznaczonych do pobytu zwierząt. Do naszego obiektu przyjmujemy zwierzęta do 15 kg. 
 2. Zwierzęta domowe przyjmowane są w wyznaczonych pokojach. Za zniszczenia spowodowane przez zwierzęta odpowiada właściciel. 
 3. W obiekcie mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Obiekt ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów.
 4. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach, możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia. 
 5. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem właściciel może odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki. 
 6. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia wraz z aktualnym szczepieniem. 
 7. W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie obiektu, nie przyjmujemy również ras uznawanych za agresywne, ani zwierząt agresywnych do innych zwierząt oraz ludzi. 
 8. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia. 
 9. Zabrania się wprowadzania zwierząt do placu zabaw. 
 10. Opłata za zwierzę wynosi 50 zł/doba
 11. Zwierzę przebywające na terenie obiektu nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. 
 12. W przypadku powtarzających się kilkukrotnie skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt właściciela. W przypadku gdy pracownicy obiektu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione zwierzę zakłóca pobyt innych gości lub niszczy mienie.  

Życzymy miłego pobytu w  Witowiance ☺ 


Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte należytą ochroną, zgodnie z nowymi regułami.

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Witów-Ski sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Witów 205c, 34-512 Witów 205c, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000253245. Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 2. w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Państwem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z naszych usług niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. Udostępnianie danych

 1. Nie dokonujemy obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępniamy innym podmiotom, ani ich nie przekazujemy do państw trzecich, z wyjątkiem gdy: a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego, b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy nami a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Nami a innym podmiotem, c) zezwalają na to przepisy prawa.
 2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).

IV. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę czy nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, w tym naszym dystrybutorom. 

VII.  Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na  podstawie zgody  wyrażonej  przed jej cofnięciem.  

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Restauracja Witowianka

34-512 Witów 205d
tel. (+48) 18 20 760 36
kom. (+48) 608 405 145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.