Regulamin Witowianka

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Witowianka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu noclegowego Witowianka
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, jak również w każdym pokoju w obiekcie noclegowym Witowianka.

DOBA W OBIEKCIE NOCLEGOWYM WITOWIANKA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba w obiekcie noclegowym Witowianka trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. 
 3. Jeśli gość opuści pokój po godzinie 11:00 zobowiązany jest dokonać dopłat według następujących zasad: 
  • 11:00 – 16:00 - 30% opłaty za dobę hotelową
  • 16:00-18:00 - 50% opłaty za dobę hotelową
  • Po godz. 18:00 – 100% opłaty za dobę hotelową
 4. Prośbę o przedłużenie doby w obiekcie noclegowym Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Recepcja może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w sytuacji nie przestrzegania przez Gości obowiązującego regulaminu.
 5. Obiekt noclegowy Witowianka zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Gość przebywający w obiekcie noclegowym Witowianka wraz ze swoim pupilem ma obowiązek poinformowania o tym fakcie recepcję. 
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. 
 8. Obiekt uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 
 9. Gość przed zapłatą ma prawo obejrzeć zamówiony pokój. 

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Gość w obiekcie noclegowym Witowianka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu w obiekcie noclegowym Witowianka lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 6. W przypadku anulacji rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę.
 8. W przypadku poinformowania w przeddzień o przesunięciu terminu przyjazdu obiekt noclegowy Witowianka obciąża klienta kosztem za niewykorzystane noclegi.
 9. Obiekt pobiera opłatę za pobyt przy zameldowaniu. 

USŁUGI

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę stwierdzonych niedogodności.
 2. Obiekt noclegowy ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie Witowianka
  • sprzątanie oraz wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
  • Sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań aby w miarę możliwości, zmienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 3. Dodatkowo na życzenie Gościa, obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • zamawianie taksówki.
 4. Sprzątanie pokoju po wcześniejszym zgłoszeniu, lub 3 dni od zameldowania
 5. Wymiana pościeli co 3 dni lub na życzenie
 6. Wymiana ręczników odbywa się według potrzeb nie rzadziej niż raz na 3 dni.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12-go roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość przebywający na terenie obiektu noclegowego Witowianka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu noclegowego Witowianka.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Obiektowi noclegowemu Witowianka przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 6. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która narusza tą zasadę. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU NOCLEGOWEGO WITOWIANKA

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych w pokoju.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przy obiekcie Witowianka czy poza tym terenem.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

CISZA NOCNA

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o zgłaszanie ich w recepcji. Reklamacje nie zgłoszone w recepcji nie będą rozpatrywane. Czas na złożenie reklamacji mija po 14 dniach od wyjazdu z obiektu. 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO.
 2. W pokojach w obiekcie noclegowym Witowianka nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez obiekt noclegowy Witowianka dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości obiektu noclegowego Witowianka.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji. To konieczność, wynikająca z ograniczonej liczby pokoi przeznaczonych do pobytu zwierząt. Do naszego obiektu przyjmujemy zwierzęta do 15 kg. 
 2. Zwierzęta domowe przyjmowane są w wyznaczonych pokojach. Za zniszczenia spowodowane przez zwierzęta odpowiada właściciel. 
 3. W obiekcie mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Obiekt ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów.
 4. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach, możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia. 
 5. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem właściciel może odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki. 
 6. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia wraz z aktualnym szczepieniem. 
 7. W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie obiektu, nie przyjmujemy również ras uznawanych za agresywne, ani zwierząt agresywnych do innych zwierząt oraz ludzi. 
 8. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia. 
 9. Zabrania się wprowadzania zwierząt do placu zabaw. 
 10. Opłata za zwierzę wynosi 50 zł/doba
 11. Zwierzę przebywające na terenie obiektu nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. 
 12. W przypadku powtarzających się kilkukrotnie skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt właściciela. W przypadku gdy pracownicy obiektu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione zwierzę zakłóca pobyt innych gości lub niszczy mienie.  

Życzymy miłego pobytu w  Witowiance ☺ 


Image

Oglądaj nas również

Image

Wczytuję proszę o cierpliwość...